Vårdnads- boende och umgängestvister

På Advokatfirman Helios har vi långvarig erfarenhet av ärenden om vårdnad, boende och umgänge.
Om föräldrar, efter en separation, inte kan komma överens om hur umgänget, boendet och vårdnaden om gemensamma barn ska gå till kan det i vissa fall leda till en vårdnadstvist. Detta är en process som prövas av domstol och som går ut på att domstolen bestämmer hur vårdnad, boende och umgänge ska fördelas mellan föräldrarna. Utgångspunkten är att det är barnens bästa som ska vara avgörande för rättens beslut.

På Advokatfirman Helios har vi stor erfarenhet av att biträda föräldrar som ombud vid tvister om vårdnad, boende och umgänge. Kontakta oss gärna om du har frågor om tvister om vårdnad, boende och umgänge

Arv och testamente

Ett testamente upprättas för att det ska framgå vem som ska få ärva ens tillgångar.

Ärvdabalken reglerar rätten till arv. Om det inte finns något testamente tillfaller kvarlåtenskapen en viss krets av personer. Den som själv vill bestämma hur ens tillgångar ska fördelas efter att den avlidit kan göra detta genom att upprätta ett testamente. Det är vanligt att upprätta testamente för att reglera arvsrätten för särkullbarn eller att man vill att vissa personer ska få viss egendom som exempelvis en fjällstuga eller ett fordon. Vissa begränsningar gäller beträffande vad som kan testamenteras. Exempelvis kan man inte som testator ange att ens egna barn inte ska ha rätt att ta arv.

På Advokatfirman Helios åtar vi oss ärenden avseende upprättande av testamente samt som ombud i arvstvister. Kontakta oss gärna om du har frågor kring upprättande av testamente eller arvstivster.

Bodelning

På advokatfirman Helios åtar vi oss uppdrag som ombud i ärenden och tvister rörande bodelning.

I samband med en skilsmässa eller att man bryter upp ett samboförhållande kan olika bodelningsfrågor aktualiseras. En bodelning reglerar hur parternas inbördes fördelning av den gemensamma egendomen ska gå till. Detta kan antingen ske genom ett äktenskapsförord eller samboavtal som träffats innan bodelning eller också genom att upprätta ett bodelningsavtal. Om man inte kan komma överens om vad som är gemensamt ägd egendom eller hur den gemensamma egendomen ska fördelas kan man påkalla bodelning. Det går även att ansöka om att en domstol ska förordna en bodelningsförrättare, vilken får i uppdrag att fördela egendomen mellan parterna.

På Advokatfirman Helios har vi erfarenhet av att biträda privatpersoner vid upprättande av äktenskapsförord och samboavtal. Vi åtar oss även uppdrag som ombud i bodelningstvister samt uppdrag som bodelningsförrättare. Kontakta oss gärna om du har frågor angående bodelning.

Underhållsbidrag till barn

På advokatfirman Helios har även mångårig erfarenhet av ärenden och tvister om underhållsbidrag till barn. Föräldrar som har separerat eller skilt sig kan komma överens om att en av föräldrarna ska betala underhållsbidrag till barnen. Föräldrarna kan då skriva ett underhållsavtal.
Om föräldrar, efter en separation/äktenskapsskillnad, inte kan komma överens om hur barnens ekonomiska behov ska fördelas mellan föräldrarna kan det i vissa fall leda till en domstolstvist. Detta är en tvist som prövas av domstol och som grundas på att domstolen bestämmer hur barnens ekonomiska behov ska fördelas mellan förädlarna. Utgångspunkten är att det är barnens ekonomiska behov samt föräldrarnas ekonomiska överskott som ska ligga till grund för domen.

På Advokatfirman Helios har vi lång erfarenhet av att biträda som ombud vid ärenden och tvister om underhållsbidrag till barn. Kontakta oss gärna om du har frågor om underhållsavtal eller tvist om underhållsbidrag till barn.

Äktenskapsförord och Samboavtal

Ett äktenskapsförord upprättas om makar vill bestämma vilken egendom och/eller vilka skulder i det gemensamma boet som ska utgöra giftorättsgods respektive enskild egendom. Genom ett äktenskapsförord avtalar makar om vad som ska ingå i en bodelning och vad som ska hållas utanför bodelningen. Om inget äktenskapsförord finns registrerat regleras vad som ska ingå i en bodelning av Äktenskapsbalken. En makes tillgångar och skulder kan även utgöra enskild egendom genom att ett gåvobrev eller testamente förordnar om att tillgången som erhållits genom gåva/arv ska utgöra enskild egendom.

Sambopar avtalar om vad som ska ingå i en eventuell bodelning genom att upprätta ett så kallat samboavtal. Sambolagen reglerar vad som ska ingå i en bodelning vid en samboseparation. Enligt sambolagen utgör bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk samboegendom. Sambopar som själva vill reglera vad som ska ingå i en bodelning ska alltså upprätta ett samboavtal.

På Advokatfirman Helios åtar vi oss ärenden avseende upprättande av äktenskapsförord och samboavtal. Kontakta oss gärna om du har frågor kring upprättande av äktenskapsförord eller samboavtal.